TMGD

Birbiriyle karıştırılmaması gereken kimyasal maddeler

Kimyasallar Karışmaması Gereken Kimyasallar
Aktif karbon Kalsiyum hipoklorit, oksitleyici maddeler
Alkali metaller Su, karbontetraklorür, halojenli alkanlar, karbondioksit, halojenler
Amonyak Cıva (örneğin mnometre içerisinde), klor, iyot, brom, kalsiyum hipoklorit, hidroflorik asit
Amonyum nitrat Toz halinde metaller, yanıcı sıvılar, kükürt, kloratlar, tüm asitler, nitritler, kükürt, ince tanecikli organik veya yanıcı başka maddeler
Anilin Hidrojen peroksit, nitrik asit
Asetik asit Kromik asit, nitrik asit, hidroksilli bileşikler, etilen glikol, perklorik asit, peroksitler,

permanganatlar

Asetilen Flor, klor, brom, bakır, cıva, gümüş
Aseton Derişik nitrik asit, derişik sülfürik asit
Azid Asitler
Bakır Asetilen, hidrojen peroksit
Brom Amonyak, asetilen, butan ve diğer petrol gazları, turpentin, benzen
Cıva Asetilen, amonyak, fulminik asit
Flor Bütün maddeler
Fosfor (beyaz) Hava, oksijen, indirgen maddeler, alkaliler
Gümüş Asetilen, okzalik asit, tartarik asit, amonyum bileşikleri, fulminik asit
Hidroflorik asit Amonyak
Hidrojen peroksit Bakır, krom, demir, metal ve metal tuzları, yanıcı sıvılar, anilin, nitrometan, alkoller, aseton, organik bileşikler
Hidrojen sülfit Nitrik asit, yükseltgen maddeler
Hidrokarbonlar Flor, klor, brom, kromik asit, sodyum peroksit
Hidrosiyanik asit Nitrik asit, alkaliler
İyot Asetilen, amonyak, hidrojen
Kalsiyum oksit Su
Klor Amonyak, asetilen, bütan ve diğer petrol gazları, turpentin
Kloratlar Amonyum tuzları, asitler, metal tozlar, sülfür, ince tanecikli organik veya yanıcı maddeler
Kromik asit ve krom Asetik asit, naftalin, kamfer, gliserin, bazı alkoller, yanıcı sıvılar, petrol benzini
Kükürtlü hidrojen Nitrik asit, oksidan gazlar
Nitratlar Sülfürik asit
Nitrik asit Asetik asit, anilin, kromik asit, hidrosyanik asit, hidrojen sülfit, yanıcı sıvılar ve gazlar, bakır, ağır metaller
Oksijen Yağlar, gres, hidrojen, yanıcı sıvılar, yanıcı katılar ve yanıcı gazlar
Okzalik asit Gümüş, cıva
Perklorik asit Asetik anhidrit, bizmut ve bileşikleri, alkoller, kağıt, tahta, yağ
Peroksitler Asitler
Potasyum Karbon tetraklorür, karbondioksit, su
Potasyum permanganat Gliserin, etilen glikol, benzaldehit, sülfürik asit
Selenitler İndirgen maddeler
Sodyum peroksit Etil ve metil alkol, glasiyal asetik asit, asetik anhidrit, benzaldehit, karbon disülfür, gliserin,

etilen glikol, etilen asetat, metil asetat, furfural

Sodyum nitrit Amonyum nitrat, diğer amonyum tuzları
Sülfürik asit Kloratlar, perkloratlar, permanganatlar
Yanıcı sıvılar Amonyum nitrat, kromik asit, hidrojen peroksit, nitrik asit, halojenler, sodyum peroksit, diğer yükseltgen maddeler
ATIK KABI ETİKETİ ATIK ÇEŞİDİ
A Halojen içermeyen organik çözgen ve çözeltiler
B Halojenli organik çözgen ve çözeltiler
C Katı atıklar
D Tuz çözeltileri
E Zehirli inorganik atıklar, ağır metal tuzları ve bunların çözeltileri
F Zehirli yanıcı bileşikler
G Cıva ve inorganik cıva tuzları

 

  1. Geri kazanabilir metal tuzları atıkları. Her metal tuzu atığı ayrı kapta toplanmalıdır
  2. İnorganik katılar

ATIK ÖZELLIĞINE GÖRE UYGULANMASI GEREKEN İŞLEMELER

 

ATIK ÇEŞİDİ ATMA ÖNCESİ İŞLEM KONTROL

İŞLEMİ

ATIK KABI

ETİKETİ

ATIK KABI ÖZELLİĞİ
Kontamine olmuş halojen içermeyen organik çözeltiler  

A

Yüksek yoğunluklu polietilen kap (HDPE), en fazla 10 L hacimde olmalıdır.
Halojenli organik çözeltiler B Alüminyum ve paslanmaz çelik kaplar kullanılmamalıdır.
Genel olarak tepkimeye girmeyen organik reaktifler A
Genel olarak tepkimeye girmeyen halojenli organik reaktifler  

B

 

Katı atıklar

 

C

Plastik torba ve uygun orijinal karton kaplar. Cam malzemeler ayrı kutular kullanılmalıdır.
Organik asitlerin sulu

çözeltileri

Sodyum bikarbonat (M106323) veya sodyum hidroksit (M106462) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör şeritleri ile pH kontrölü (M109535)  

D

Aromatik karboksilik asitler Seyreltik hidroklorik asit (M100312) ile çöktürme yapılı Tortu: C,

Süzüntü: D

 

Organik bazlar ve aminler

Seyreltik hidroklorik asit (M100312) veya Sülfürik asit (M100716) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)  

A veya B

 

Nitriller ve merkaptanlar

Sodyum hipoklorit çözeltisi (M105614) ile birkaç saat süreyle karıştırılarak oksitlendirilir, oksitleyici maddenin kalan kısmı sodyum tiyosülfat(M106513) ile nötralisazyon yapılır.  

Organik faz: A, Sulu faz: B

 

Suda çözünen aldehitler

Seyreltik sodyum hidrojen sülfat (M806356) ile reaksiyona sokularak bisülfite dönüşüm sağlanır. A veya B
 

Organik bir çözgende çözünmüş organo-metalik bileşikler

Çeker ocakta n-bütanol (M806356) içerisinde damla damla ilave edilir ve gaz çıkışının tamamlanması beklenir. 1 saat daha karıştırılmaya devam edilir ve üzerine fazlaca su ilave edilir.  

Organik faz: A, Sulu faz: D

Kanserojen, çok toksik ve zararlı bileşikler F Sağlam, sızdırmaz ve üzerinde uyarıcı etiket bulunan kaplar
 

Alkil sülfatlar

Buzla soğutulmuş amonyak içerisine kuvvetli karıştırma işlemi yapılarak damla damla ilave edilir. İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)  

D

 

Organik peroksitler

Prex-Test (M116206) kullanılarak tespit edilir ve demir(II)-klorür ile nötralize edilir. Organik atıklar: A veya B,

Sulu çözeltiler: D

 

Asit halojenürler

Yüksek miktarda metanol (M822283) içerisine damla damla ilave edilir, reaksiyonu hızlandırmak için birkaç damla hidroklorik asit (M100312) ilave edilebilir. Sodyum hidroksit (M105587) ile nötralize edilir.  

İndikatör şeritleri ile pH kontrolü (M109535)

 

B

ATIK ÇEŞİDİ ATMA ÖNCESİ İŞLEM KONTROL

İŞLEMİ

ATIK KABI

ETİKETİ

ATIK KABI ÖZELLİĞİ
 

İnorganik asitler ve anhidritler

Dikkatlice karıştırılarak buzlu su içerisinde seyreltilir ve sodyum hidroksit çözeltisi (M105587) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535)  

D

 

İnorganik bazlar

Gerektiğinde karıştırma yapılarak suya ilave edilirler, çeker ocakta hidroklorik asit (M100312) ile nötralizasyon yapılır. İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535)  

D

İndikatör tuzlar I
İnorganik tuzların nötral çözeltileri İndikatör stripleri ile pH kontrolü (M109535) D
Ağır metal tuzları ve çözeltileri E Özel üretilmiş atık kapları
 

Raney nikeli

Sulu süspansiyon halinde hidroklorik asit (M100312) içinde çözünme oluncaya kadar ilave edilir. Raney nikeli veya süzülen çökeleği kurutulmamalıdır, aksi taktirde hava ile kendiliğinden tutuşur.  

E

Talyum tuzları ve sulu çözeltileri E
 

İnorganik selenyum bileşikleri

Sulu çözelti halindeki selenyum tuzları derişik nitrik asit (M100443) ile reaksiyona sokularak elementel selenyum geri kazanılabilir. Karışıma sodyum bisülfit çözeltisi (M806356) ilave edildiğinde elementel selenyum çöker.  

Bileşikler: E,

Sulu faz: D

Berilyum ve tuzları E
İnorganik cıva Chemizorb® Hg (M112576) ile toplanılmalıdır. G
 

Siyanürler

pH 10-11 aralığında hidrojen peroksit (M822287) ile önce siyanatlara oksitlenir, daha sonra pH 8-9 aralığında oksidantın fazlasının ilavesiyle siyanatlar karbondioksite yükseltgenir.  

D

 

Azidler

Sodyum tüyosülfatlı (M106512) ortamda iyotla (M104760) reaksiyona sokularak azota dönüştürülürler.  

D

İnorganik peroksitler ve oksidantlar (brom ve iyot gibi) Asidik sodyum tiyosülfat çözeltisi (M106513) ile indirgenerek zararsız hale getirilirler. D
Hidrojen florür ve inorganik florür çözeltileri Kalsiyum karbonat (M102063) ile muamele edilerek kalsiyum florür şeklinde çöktürülür. Tortu: I

Süzüntü: D

Sıvı inorganik halojenür atıklar ve hidrolize duyarlı reakifler Buzla soğutulmuş %10’luk sodyum hidroksit çözeltisine (M105587) damla damla ilave edilerek zararsız hale getirilir.  

I

Kırmızı fosfor I
Değerli metal atıkları H
Sulu çözeltiler D
Çevreye zararlı maddeler içeren deterjanlı sular D
 

Fosforlu bileşikler

Fosforlu bileşiklerin her bir gramı için 5 ml % 50’lik sodyum hidroksit çözzeltisi (M106462) içeren 100 ml %’lik sodyum hipoklorür çözeltisi (M105614) alınır. Buzla soğutma yapılarak damla damla ilave edilerek nötralizasyon yapılır. Kalsiyum hidroksit (M102047) ilave edilir ve filtrasyon yapılır.  

Tortu: I

Süzüntü: D

 

Alkali metaller

İnert bir çözgen içerisine alınır. 2-propanol (M100995) içinde damla damla karıştırılarak ilave edilir. Gaz çıkışı sona erince karışıma su ilave edilir.  

D

 

Alüminyum alkali bileşikler

İnert gaz atmosferinde petrol eteri (M100910) gibi inert bir çözgen ile seyreltilir. Üzerine önce damla damla 1 -oktanol (M100991), sonra damla damla su eklenir.  

F

Biyokimya laboratuvarının başlıca atıkları olan karbonhidratlar, amino asitler ve diğer sulu atıklar gibi doğal maddeler D

Organik çözgenle karışım halinde: A veya B

Barış Büyükterzi

İş güvenliği uzmanlığına 3 Ocak 2011 tarihinde başladım, halen devam etmekteyim. Bunun yanında asbest söküm uzmanlığı, lpg sorumlu müdürlük ve ilkyardım eğitmenliğim bulunmaktadır. Atölye OSGB, ilkyardım eğitim merkezi ve sağlık laboratuvar şirketlerinin kurucusuyum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu