İş güvenliği

İSG Eğitim yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

İSG Eğitimleri Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Değişen Madde Yönetmelikteki Hali Yönetmelikteki Hali
4 4. Maddeye d fıkrasından sonraki ekleme
 • e) İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi,
 • f) Temel eğitim: Asgari Ek-1’de belirtilen konuları içeren ve düzenli aralıklarla tekrarlanan eğitimi,
 • g) Uzaktan eğitim: İletişim teknolojileri aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerini,
 • ğ) Uzaktan eğitim yönetim sistemi: Uzaktan eğitim sisteminin yönetimini, belgelendirme ve raporlandırma işlemlerini, iletişimini, kurs içeriğinin yayınlanmasını ve uzaktan ölçme değerlendirme işlevlerini sağlayan bilgisayar yazılımını
5
 • c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
 • ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.
 • (2) İşveren, geçici iş ilişkisi kurulan diğer işverene Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar ile ilgili bilgi verir; geçici iş ilişkisi kurulan işveren bu konular hakkında çalışanlarına gerekli eğitimin verilmesini sağlar.
 • (3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverenin çalışanlarının eğitimlerinden, asıl işveren alt işverenle birlikte sorumludur.
 • 5.Fıkra eklenmiştir.
 • “c) Çalışanların bu programlara katılmasını ve katılımların eğitim katılım tutanağı ile kayıt altına alınmasını,
 • ç) Program sonunda katılanlar için eğitim belgesi düzenlenmesini”
 • “(2) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesinde yer alan geçici iş ilişkisinde, geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Ayrıca geçici bir süre ile çalışanları kendi işyerinde çalıştırmak üzere devralan işveren, devraldığı çalışanları ve işverenlerini iş sağlığı ve güvenliği risklerine ilişkin bilgilendirir.
 • (3) İş Kanununun 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, her işveren kendi çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesinden sorumludur. Bu işyerlerinde alt işverenin çalışanlarının eğitimleri ile ilgili asıl işveren alt işverence bilgilendirilir. Asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine dair belgeleri kontrol etmekle yükümlüdür. Ayrıca asıl işveren, alt işverenin çalışanlarına işe başlamadan önce işyerine özgü risklere ilişkin bilgi verir.”
 • “(5) Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.”
6
 • (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
 • (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.
 • 7. Fıkra eklenmiştir.
 • (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde temel eğitimlerin çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesini sağlar.
 • (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz.”
 • (7) Bir işyerinde temel eğitimini tamamladıktan sonra yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlayan çalışan, Ek-1’de yer alan eğitim programının tamamı tekrarlanmaksızın yeni başladığı işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda üçüncü fıkra hükümlerine uygun olarak eğitilir. Çalışanın daha önceki işyerinde temel eğitimi tamamladığına dair belgelerinin kontrolünden işveren sorumludur. Bu çalışanların temel eğitimleri, çalışanın eğitimi tamamladığı tarihten itibaren yeni başladığı işyerinin tehlike sınıfına göre dördüncü fıkrada belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir. İşveren bu çalışanları ikinci fıkra hükümlerine uygun olarak ayrıca eğitir.”
7 3. Fıkra eklenmiştir.
 • “(3) Çırak ve stajyerlerin eğitim ve bilgilendirilmelerinden uygulamalı eğitim alınan işyerinin işvereni sorumludur. Ancak işverenin kabul etmesi halinde çırak ve stajyerlerin eğitimini devam ettirdiği eğitim ve öğretim kurumunda tamamladığı iş sağlığı ve güvenliği dersleri veya kursları temel eğitim yerine geçer.”
10
 • (1) İşveren, yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık eğitim programının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.
 • “(1) İşveren, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince eğitim faaliyetlerini gösteren yıllık, iki yıllık veya üç yıllık eğitim programlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylar.”
11
 • (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
 • a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.
 • (3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte dört saat ve katları şeklinde işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.
 • “(1) Çalışanlara verilecek temel eğitimler, işin devamı süresince belirlenen düzenli aralıklar içinde;
 • a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.”
 • “(3) Eğitim sürelerinin bütün olarak değerlendirilmesi esas olmakla birlikte bir saatten az olmamak kaydıyla işyerindeki vardiya ve benzeri iş programları da dikkate alınarak farklı zaman dilimlerinde de değerlendirilebilir.”
12
 • (7) Çalışanlara işe başlamadan önce verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hariç olmak üzere, Ek-1’de birinci bölümde belirtilen genel konular işverence gerekli ve yeterli sistemin kurulması halinde uzaktan eğitim şeklinde verilebilir.
 • “(7) İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.”
13
 • MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
 • a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
 • b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,
 • Eğiticilerin Ek-1’deki eğitim programında yer alan konulara göre uzmanlık alanları dikkate alınarak belirlenmesi kaydıyla verilir.
 • “MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
 • a) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri,
 • b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,
 • c) Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim birimleri,tarafından eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması kaydıyla verilir.
 • (2) Ayrıca çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlar tarafından da verilir:
 • a) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.
 • b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri.
 • c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları.
 • ç) Çalışanlara ücretsiz eğitim hizmeti veren ve kamu yararına kuruluş statüsüne haiz, eğitim amaçlı kurulmuş vakıflar.
 • (3) İkinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar bu eğitimleri bünyelerinde görevli; işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine veya iş güvenliği uzmanlığı belgesine veya işyeri hekimliği belgesine sahip kişiler aracılığı ile verebilirler. Eğiticilerin uzmanlık alanının Ek-1’de yer alan konulara uygun olması şartı aranır.”
15
 • MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır.
 • (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.
 • “MADDE 15 – (1) Düzenlenen işe başlama eğitimi, temel eğitim, bilgi yenileme eğitimi, ilave eğitim ve benzeri tüm eğitimler belgelendirilerek çalışanın özlük dosyasında saklanır. Temel eğitimlere ilişkin belgeler Ek-2’de yer alan örneğine uygun olarak düzenlenir. Çalışanın işten ayrılırken talep etmesi halinde ikinci bir nüsha düzenlenerek çalışana teslim edilir. Belgenin mümkün olan en kısa sürede verilmesinden ve belgede yer alan bilgilerin doğruluğundan işveren sorumludur. İkinci nüshada işverenin imzası yeterli olup, eğitici veya eğiticilerin imzası aranmaz.
 • (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum veya kuruluş tarafından verilmesi durumunda bu kurum veya kuruluşun unvanı da düzenlenen belgede yer alır.
 • (3) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca hazırlanan eğitim katılım tutanağında eğitimin düzenlendiği yer ve tarih, katılımcıların adı, soyadı ve imzası, eğiticinin adı, soyadı ve imzası ile eğitimin konusu ve süresi yer alır.”
15
 • 15. Maddeye eklenmiştir.
 • MADDE 15/A – (1) Uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen temel eğitimlerin Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerin yanı sıra aşağıda yer alan hükümlere uyması gerekir:
 • a) Kullanılan uzaktan eğitim yönetim sistemi uluslararası standartlara uygun, farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştırılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kullanılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcıların ulaşmakta güçlük çekmeyeceği, sağlam ve kullanıcı talebini karşılayabilir nitelikte olur.
 • b) Eğitim programı ile uzaktan eğitim yönetim sistemi, eğitim esnasında kullanıcıların katılımına imkan sağlayan etkileşimli yapıda olur.
 • c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, sistemde geçirdikleri süreler, ölçüm ve değerlendirme sonuçları, kullanıcıların eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri veriler eğitim yönetim sistemi aracılığı ile kayıt altına alınır, izlenir ve raporlanır.
 • ç) Eğitim programının içeriği katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanır.”
Geçiçi 1. Madde
 • Geçici 1. Maddeye Eklenmiştir.
 • “(2) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında verilen eğitimler için hazırlanan eğitim belgeleri aynı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen düzenli aralıklar süresince geçerlidir.
 • (3) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen işe başlama eğitimleri geçerlidir.
 • (4) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ancak mücbir sebeplerle belgelendirilemeyen işe başlama eğitimi, bilgi yenileme eğitimi ve ilave eğitimler bu fıkranın yürürlüğe girmesinden sonra 1 ay içerisinde belgelendirilir.”
Ek 1 EĞİTİM KONULARI

 • 1. Genel konular
 • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • 2. Sağlık konuları
 • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • ç) İlkyardım
 • 3. Teknik konular
 • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • b) Elle kaldırma ve taşıma,
 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • ı) Tahliye ve kurtarma
 • 1. Genel konular
 • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • 2. Sağlık konuları
 • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • ç) İlkyardım
 • d)Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 • 3. Teknik konular
 • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • b) Elle kaldırma ve taşıma,
 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • ı) Tahliye ve kurtarma
Ek 2 EĞİTİM BELGESİ (ÖN YÜZ)
 • Katılımcının Adı Soyadı :
 • Katılımcının Görev Ünvanı :
 • Yukarıda adı geçen, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapsamında verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başarıyla tamamlayarak bu eğitim belgesini almaya hak kazanmıştır.
 • Eğitim Tarihi :,Eğitim Süresi : Eğitim Şekli (uzaktan/örgün :
 • Eğitici / Eğiticilerin Adı Soyadı :
 • Eğitici / Eğiticilerin Görev Unvanı :
 • Eğitici / Eğiticilerin İmzası :
 • Varsa Eğitim Aldığı İşverenin Unvanı :
 • İşverenin / İşveren Vekilinin Adı Soyadı :
 • İşverenin / İşveren Vekilinin İmzası :
Ek 2 EĞİTİM BELGESİ (ARKA YÜZ)
 • 1. Genel konular
 • a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • c) İşyeri temizliği ve düzeni,
 • ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 • 2. Sağlık konuları
 • a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • ç) İlkyardım
 • d) Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim
 • 3. Teknik konular
 • a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • b) Elle kaldırma ve taşıma,
 • c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 • ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • d) Ekranlı araçlarla çalışma,
 • e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 • g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • ı) Tahliye ve kurtarma
 • 4. Diğer Konular (Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamda çalışam, kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu