TMGD

TMGD (ADR) nedir? kimdir? nasıl olunur?

Tebliğin 4.maddesinde tanımlar kısmında TMGD tanımlanmıştır.

Hangi tebliğ derseniz tebliği bu kısımdan indirebilirsiniz.

h) Tehlikeli madde güvenlik danışmanı (TMGD): İfa edeceği görev ve nitelikleri ADR/RID’ın 1.8.3 üncükısmında belirtilen ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi,

Asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

Danışmanlığın amacı;

Bu Tebliğin amacı, tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin yaptıkları işlemleri,  insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden, güvenli birşekilde taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaları için işletmelere yardımcı olmak amacıyla istihdam edilecek veya hizmet alınacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının (TMGD) nitelikleri, eğitimleri ve belgelendirilmeleri ile görev, yetki ve sorumluluklarına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı olma şartları

MADDE 12  (1) TMGD olabilmek için;

 1. a)Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 2. b) Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlıiflas, sahtecilik, inancıkötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 3. c) Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalıyangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslınıibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak,

ç) TMGDEYB (Eğitim vermeye Ulaştırma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi

ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır.

RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

Eğitim kuruluşları tarafından düzenlenecek her bir eğitim programında en fazla 20 kursiyer bulunabilir.

Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde,  günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

Eğitimde devam zorunludur.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanı sınavları

(1) Sınav, sınav tarihinden en az 60 gün önce İdare’nin internet sitesinden (www.tmkt.gov.tr) ilan edilir.

(2) Sınavlar, İdare tarafından belirlenen tarihlerde, Bakanlıkça yapılır.

(3) TMGD sınavı yılda en az bir kez yapılır.

Sınav 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulur. Sınav sonunda başarılı olabilmek için en az 70 puan almak gereklidir.

TMGD sınavlarında başarısız olan adaylara, bir sonraki sınav döneminden itibaren takip eden 3 sınava girme hakkı tanınır. Bu sınavlarda da başarılı olamayanların TMGD eğitim programlarına yeniden katılmaları gerekir.

 

Tehlikeli madde güvenlik danışmanının görev ve yükümlülükleri

(1) Danışmanın asıl görevi, işletmenin başındaki kişinin sorumluluğu altında, yapılan işin gereklilikleri kapsamında en uygun araç ve faaliyetleri belirleyip kullanımını sağlayarak, en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır.

(2) İşletme içerisindeki faaliyetler göz önüne alındığında, bir danışman başlıca aşağıdaki görevleri yapar:

 1. a) Tehlikeli maddelerin taşınmasında uluslararasıanlaşma ve sözleşme (ADR/RID) hükümlerine uyulduğunu izlemek.
 2. b) Tehlikeli maddelerin ADR/RID hükümlerine göre taşınmasıhususunda işletmeyeöneriler sunmak.
 3. c)İşletmenin tehlikeli maddelerin taşınmasıile ilgili yıllık faaliyet raporunu, yıl sonu itibariyle ilk üç ay içerisinde hazırlamak ve elektronik ortamında İdare’ye ibraz etmek. Söz konusu yıllık rapor aşağıda belirtilen asgari hususları içerir:

1) Tehlikeli maddelerin tehlike sınıfı ve özelliklerini.

2) Tehlikeli maddelerin sınıflarına göre toplam miktarlarını.

3) ADR/RID Bölüm 1.8.3.6’ya göre işletmede meydana gelmiş kazalarla ilgili düzenlenmiş raporları.

4) Taşınan tehlikeli maddelerin  hangi taşıma türü ile yapıldığını.

5) ADR’de ön görülen muafiyet kapsamında herhangi bir yük taşınıp taşınmadığı, taşınmış ise miktar ve sınıfı.

6) Güvenlik danışmanının, işletme için gerek gördüğü ilave güvenlik değerlendirmesini.

ç) Taşınacak tehlikeli maddelerin tespiti yapılarak, bu maddeye ilişkin ADR’deki zorunluluklar ile uygunluk prosedürlerini belirlemek.

 1. d)İşletmenin faaliyet konusu olan tehlikeli maddelerin taşınmasında kullanacağıtaşıma araçları satın alınırken rehberlik etmek.
 2. e) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltımında kullanılan teçhizatın kontrolüyle ilgili prosedürleri belirlemek.
 3. f) Ulusal ve uluslararasımevzuat ve bunlarda yapılan değişiklikler hakkında, işletme çalışanlarına göreve yönelik eğitim vermek veya almalarını sağlamak ve bu eğitimin kayıtlarını muhafaza etmek.
 4. g) Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasısırasında bir kaza veya güvenliği etkileyecek muhtemel bir olay meydana gelmesi durumunda uygulanacak acil durum prosedürlerini belirlemek,çalışanlara bunlarla ilgili tatbikatları periyodik olarak yaptırmak ve bunların kayıtlarını

ğ) Kazaların veya ciddi ihlallerin tekrar oluşmasını önleyecek tedbirlerin alınmasını sağlamak.

 1. h) Alt yüklenicilerin veyaüçüncütarafların seçiminde ve çalıştırılmasında tehlikeli maddelerin taşınmasıyla ilgili mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağ

ı) Tehlikeli maddelerin taşınması, doldurulması veya boşaltılmasında yer alan çalışanların, operasyonel prosedürler ve talimatlar hakkında bilgiye sahip olmalarını sağlamak.

 1. i) Tehlikeli malların taşınması, yüklenmesi veya boşaltılmasında muhtemel risklere karşıhazırlıklıolmak için, ilgili personelin farkındalığını artırmaya yönelik önlemler almak.
 2. j) Tehlikeli maddenin sınıfına göre taşıma sırasında taşıtta bulunmasıgereken doküman ve güvenlik teçhizatlarının taşıma aracında bulundurulmasına yönelik talimatlarıoluş
 3. k) ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen işletme güvenlik planınıhazırlayarak planın uygulanmasınısağ
 4. l) Faaliyetler konusunda eğitim, denetim ve kontrol dâhil yaptığıher türlüişi kayıt altına almak, bu kayıtları 5 yıl süreyle saklamak ve talep edilmesi halinde İdareye ibraz etmek.
 5. m)İşletmede görevi ile ilgili yapacağıdenetlemelerde; denetlenen kişi ve işlerle ilgili tarih ve saat belirterek kayıt tutmak.
 6. n) Herhangi bir tehlikenin söz konusu olduğu durumlarda tehlike giderilene kadar yapılan işi durdurmak, tehlikenin giderildiği durumda da işi kendi onayıile başlatmak ve tehlike giderilene kadar geçen süreçteki her türlüaşamayıişletmeye veya yetkili mercilere yazılı olarak bildirmek.
 7. o) Taşıma aracına yüklenen yükün ADR/RID hükümlerine uygun olarak; paketlenmesi, etiketlenmesi, işaretlenmesi ve yüklenmesiyle ilgili işve işlemlere ilişkin prosedürler belirlemek.

(3) TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala ve çevreye zarar vermesi durumunda;  kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine veya İdareye bir kaza raporu verir. Bu rapor uluslararası veya ulusal mevzuat kapsamında işletme yönetimi tarafından yazılması gereken raporun yerini tutmaz.

(4) TMGD’ler,  ADR/RID’da yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.

(5) Bir TMGD, en fazla 5 işletmeye danışmanlık yapabilir.

Barış Büyükterzi

İş güvenliği uzmanlığına 3 Ocak 2011 tarihinde başladım, halen devam etmekteyim. Bunun yanında asbest söküm uzmanlığı, lpg sorumlu müdürlük ve ilkyardım eğitmenliğim bulunmaktadır. Atölye OSGB, ilkyardım eğitim merkezi ve sağlık laboratuvar şirketlerinin kurucusuyum.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu